انتخاب زبان : Alternate Text
021-77336027-8 021-77332356: fax

شیرهای کشویی برنجی

شیرهای کشویی برنجی

 * تحمل فشار تا 16 اتمسفر (کلاس 250 psi)  مطابق با استاندارد اجباری و ملی به شماره 3664
 * تحمل حرارت تا 200 درجه سانتیگراد
* آببندی بی نظیر میله اصلی با استفاده از بوش مخصوص
* قابل استفاده در آب، نفت، گازوییل و هوای فشرده
* قابل استفاده با لوله های فلزی، پلی اتلین، P.P.R.C ، لوله های سبز و چندلایه
* تولیده شده از بهترین مواد اولیه و قابل استفاده در لوله کشی های آب آشامیدنی
* ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و ایرانی

* شیرآلات سامین با 100% کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای 10 سال ضمانت جایگزینی در محل خرید می باشند.


"3   " 1/2 2   2"    "1/21 "1/4 1    " 1      "3/4   " 1/2   سامین 
 80  65  50  40  32  25  20  15  DN
 281.5  240  192  160  146  124  101  94 ( A(mm
 88  82  70  61  58  50  46.5  42 ( B (mm
 115  94  90  80  71  60  55  55  ( C (mm
 76.2  63.5  50  38  32  25  19  15  ( D (mm
 3.1  2.8 2.5  2.3  2.2  2  1.8  1.7  ضخامت جداره